Bɛre'a

Bɛre 'a  Malisiyo Aliyanse Bibiliki unpara yi le. Ma woce. A ho Boomu itabu dɛpɛrɛ  o mi.

Wa unpara yile  o yi li Boomu Bibile wara nɛ le li ɲunlɛrobe dɛn ma li ɲunlɛrobe finun, O yi Yesu sinima  ma boomu, li itabu sani fotora ma mu boomu torobe, mu aralobe kilasi fotora. Bun bɛnɛ ba buwa zunlobe,  ma ba ɛsilobe, li botun egilizila ma mi  tonu unpara, Boomu wajulila, ba zafiya tonu ma baa nɛ wa seri wa li botun unpara.

 

  

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.